List of active policies

Name Type User consent
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ Site policy All users

Summary

Öğrenci sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

Full policy

1-     Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca okul olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.

2-     İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz; 

·        Tc kimlik no/Ad /Soyad, E-Posta Adresi, İletişim Numarası,

·        Görsel ve İşitsel Kayıtlar,

·        Derse Devam Durumu,

.        Ödevler

.        Kazanım ilerleme durumu

·        Erişim log kayıtları: (IP adresi, MAC adresi, hedef IP, port bilgileri, erişim tarihi/saati).

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen,

 “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma 

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun 5/1. Maddesinde öngörülen; ‘’Açık rızanın alınması’’,

KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;

a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

ç)  “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

d) “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,

e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,

 f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

işleme şartına dayalı olarak,

Eğitim öğretim faaliyetlerimiz kapsamında verdiğimiz eğitimler ile ilgili uzaktan erişim çerçevesinde sunduğumuz ders, webinar, kurs ve seminerlere öğrenci sıfatıyla katılımınız çerçevesinde şu amaçlarla kişisel verilerinizi işliyoruz;

Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bahsi geçen ders, seminerlerin planlanması, organizasyonu ve yerine getirilmesi, bu kapsamda;

o  Uzaktan öğrenme ve öğretme konusunda eğitim programına katılımınızın sağlanması,

o  Eşzamanlı derslerin planlanmış zaman dilimleri içerisinde yapılması,

o  Derse devam durumlarının takip edilmesi,

İstatistiksel amaçlarla ve gerekli organizasyonun yapılabilmesi öğrenci sayısının belirlenmesi,

Uzaktan eğitim faaliyetlerin denetlenebilmesi,

Çevrimiçi (online) kazanım kavrama testlerinin süreçlerinin yürütülebilmesi,

Yüz yüze kazanım kavrama testlerinin süreçlerinin yürütülebilmesi,

Sınıfta değerlendirilemeyen ödevlerin kontrol edilmesi,

SMS ve e-posta vb. gibi elektronik iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim ile ilgili iletişim kurulabilmesi,

Sınav süreçlerinin fiziki ya da çevrimiçi (online) olarak planlanması ve organize edilmesi,

Eşzamanlı derslerin planlanmış zaman dilimleri içerisinde yapılması, derslere katılmayan ya da tekrar yaparak dersi pekiştirmek isteyen öğrencilerin yararlanması için derslerin kayıt altına alınmasının sağlanması

o Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında yazılı sınavlar için geri bildirim verilebilmesi

o Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında dinleme ve konuşma sınavlarının yapılabilmesi

o Tübitak 4006 Bilim Fuarı projesi kapsamında düzenlenen dijital oyunlara erişilebilmesi

o Veli randevu sistemi aracılığı ile veli ve öğretmenlerin yüz yüze iletişiminin planlanabilmesi

Uzaktan eğitim ile ilgili olarak olası hukuksal süreçlerde okulumuzun hak ve menfaatlerinin korunabilmesi,

amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde imha edilecektir.

3-     Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar başlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:

Kişisel veriler yönünden:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.

İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır.

Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel verileriniz uzaktan eğitim ve çevirim içi sınav faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ile yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi yahut herhangi bir uyuşmazlık meydana gelmesi halinde delil olarak kullanılması amaçları dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

4-     Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Uzaktan eğitim faaliyetlerinin kaydedilmesi vasıtasıyla görsel ve işitsel verileriniz lms(moodle) aracılığı ile elde edilecektir.

5-     İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

o  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

o  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

o  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

o  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o  KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

o  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla.